עמוד הבית > חוק וחברה במקרא > החוק בספר דבריםעמוד הבית > חוק וחברה במקרא > עשרת הדיברות

תקציר
חלק זה של המאמר דן במקבילה נוספת לעשרת הדברות: פרשת הברכות והקללות שבדברים כ"ז. פרשה זו עוסקת כמעט בכל הצוים הנזכרים בעשרת הדברות, אך בין שתי הפרשיות גם מספר הבדלים: האזהרות בדברים כ"ז מיועדות לחוטא בסתר ולא לציבור כולו ומפרטות את העונש לחוטא, בשונה מעשרת הדברות הפונות לכלל ישראל ואין בהם עונשים.

 
מקורות מקבילים לעשרת הדיברות : ג | מחבר: משה ויינפלד
 

הקיבוץ המאוחד

קובץ קרוב נוסף מצוי בחלקו האחרון של ספר דברים. זהו אוסף קללות המוטלות על בני ישראל אם יפרו את בריתם עם אלוהים, אשר כל אחת מהן פותחת במלה "ארור". לפי תוכנן – עבודת אלילים, גילוי עריות, רצח, ביזוי הורים – חופפות הן במקצת לצווים הכלולים בעשרת הדיברות. אולם אוסף הקללות שונה מעשרת הדיברות במגמתו, בצורתו ובאופיו:

14וענו הלוים ואמרו אל כל איש ישראל קול רם:
15"ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, תועבת ה', מעשה ידי חרש, ושם בסתר"; וענו כל העם ואמרו: אמן.
16"ארור מקלה אביו ואמו"; ואמר כל העם: אמן.
17"ארור מסיג גבול רעהו"; ואמר כל העם: אמן.
18"ארור משגה עור בדרך"; ואמר כל העם: אמן.
19"ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה"; ואמר כל העם: אמן.
20"ארור שכב עם אשת אביו, כי גלה כנף אביו"; ואמר כל העם: אמן.
21"ארור שכב עם כל בהמה"; ואמר כל העם: אמן.
22"ארור שכב עם אחתו בת אביו, או בת אמו"; ואמר כל העם: אמן.
23"ארור שכב עם חתנ תו"; ואמר כל העם: אמן.
24"ארור מכה רעהו בסתר"; ואמר כל העם: אמן.
25"ארור לקח שחד להכות נפש דם נקי"; ואמר כל העם: אמן.
26"ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם"; ואמר כל העם: אמן.

(דברים כ"ז 26-14)

מבחינת המגמה הבאה לידי ביטוי באוסף צווים זה, הרי האזהרות הכלולות בו לא נועדו לציבור כולו, כי אם לאלה המבצעים את הפשעים בסתר. הביצוע המחתרתי הוא המכנה המשותף של הפשעים הנמנים בפרק, כפי שכבר הבחינו אבן-עזרא ואחרים. הכוונה היא לעבירות שנעשות בדרך כלל במסתרים, או באופן שאדם מן החוץ איננו יכול להבחין בהן, כגון גילוי עריות (פס' 23-20), הסגת גבול והכשלת עיוור (פס' 18-17), זילזול בהורים וביזויים, הטיית משפט ולקיחת שוחד (פס' 16, 19, 25). אף על שתי העבירות החמורות של עבודת אלילים (פס' 15) ושל רצח (פס' 24), אשר בדרך כלל מתבצעות בפומבי, נאמר במפורש כי נעשו "בסתר". מכאן ניתן להסיק כי הקובץ משקף טקס של טיהור העדה מפושעים נסתרים. מכיוון שפושעים כאלה אין עליהם שליטה, עוברת פעולת הענישה לידי שמיים. באמצעות קללת העבריין מנודה הפושע מתוך העדה, והיא נפטרת כך מעונש קיבוצי שעלול להיות מושת עליה בעוון עבירת היחיד. טקס זה תואם את המציאות בתקופה הקדם-מלוכנית בישראל, כאשר התקיימה תחושה של אחריות דתית קולקטיבית בקרב כל חברי העדה; קיומו של חוטא יחיד סיכן אפוא את הציבור כולו (כפי שהדבר מתבטא בסיפור עכן ביהושע ז', והשוו שמואל א י"ד 36 ואילך).

בניגוד לעשרת הדיברות, הנעדרים פירוט של העונש הצפוי, פרשה זו מגדירה בפרוטרוט את העבירה והעונש מפורש בצידה. כמו כן האזהרות מתייחסות לבעלי קרקעות (פס' 17) או לשופטים (פס' 19, 25), שלא כעשרת הדיברות המופנים לכל אחד ואחד מן הציבור. הבדל עקרוני נוסף טמון בצורתם ובסגנונם של שני הקבצים. שלא כמו ניסוחם האפודיקטי של עשרת הדיברות ("עשה" או "לא תעשה"), הקללות בדברים כ"ז יצוקות בתבנית של "ארור" בתוספת צורת בינוני פועל (ויש להשוות לצווים דוגמת "מכה איש ומת – מות יומת" וכן הלאה בשמות כ"א 17-12, המבוססים אף הם על צורת בינוני פועל בצירוף העונש).13

לחלקים נוספים של המאמר:
מקורות מקבילים לעשרת הדיברות: א
מקורות מקבילים לעשרת הדיברות: ב
מקורות מקבילים לעשרת הדיברות: ג (פריט זה)
מקורות מקבילים לעשרת הדיברות: ד
מקורות מקבילים לעשרת הדיברות: ה
מקורות מקבילים לעשרת הדיברות: ו
מקורות מקבילים לעשרת הדיברות: ז

הערות:

13. ראו מאמרי: "למקורו של הדגם האפודיקטי בחוק המקרא", תרביץ, מא (תשל"ב), עמ' 360-349.

ביבליוגרפיה:
כותר: מקורות מקבילים לעשרת הדיברות : ג
שם ספר: עשרת הדברות וקריאת שמע : גיגוליהן של הצהרות אמונה
מחבר: ויינפלד, משה
תאריך: 2001
הוצאה לאור : הקיבוץ המאוחד
בעלי זכויות: הקיבוץ המאוחד
הערות: 1. ספרית "הלל בן חיים", ספרי יסוד במדעי היהדות.
2. הספר רואה אור בסיוע משרד התרבות, המדע והספורט.
מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע |
פורום | קהילת מורים | אחיתופל | מקראנט ילדים | מקראוידאו | חדש בתנ"ך
חברי מקראנט | צור קשר | עזרה | תמיכה טכנית


סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך